ناخـن یکی از ضمایـم پـوستى اسـت که نــقـش مهمى را در کارهاى دسـت و زیـبـایى آن ایـفـا مى کند ، لذا از گذشتـه هاى دور همیشه زنـان سعى مى کردند

ناخن هاى خود را زیـبـاتـر جلوه دهند و تغییرات مختلفى را از نظر رنگ ، فرم و شکل به آنها بدهند ؛ همچنیـن بـراى بـرطرف کردن بیـماری هاى مختلف ناخن و به طور کلى بـراى زیـبـا کردن و

تغییر شکل دادن ظاهر ناخـن کارهاى متعددى انجام مى دادند .

 یکى از روش هایى که زنان براى زیبا کردن ناخن هاى خود به کار مى برند، استفاده از ناخن هاى

مصنوعى یـا موادى است که سطح یا شکل ناخن را بـه فرم دلخواه در آورد ، هر چند تحقیقات در سال هاى اخیر روشن کرده است استفاده از اینگونه ناخن ها و حتى کاشت آنها مى تواند

باعث بروز عوارضى براى این افراد شود .

 بهترین روش براى جدا کردن ناخن هاى مصنوعى استفاده از آب ولرم است که در این حالت ناخن ها خود به خود جدا مى شوند؛

خانم ها مى توانند براى بهبودى عوارض چسب ناخن از کرم هاى مرطوب کننده مانند «اوسرین» استفاده نمایند .
دکتر « حبیب انصارین » استاد دانشگاه علوم پزشکى ایران و

متخصص پوست و مو معتقد است : امروزه زنان بـه دو دلیل از ناخن هاى مصنوعى یا کاشت ناخن استفاده مى کنـنـد ، یکى به دلیل بیماری هاى مختلفى است که صفحه ناخن از بین

رفته و تغییر شکل یافته است و براى پوشاندن ایـن آسیـب از ناخن هاى مصنوعى استفاده مى شود . همچنـیـن دسته دیـگرى از زنـان به دلیـل زیبایى به کاشت ناخن هاى مصنوعى به

روش هاى مختلفى روى مى آورند .

 وى مى گوید : ناخنهاى مصنوعى بعد از تمیز کردن سطح ناخن به اندازه ناخن بریـده مى شوند و توسط چسب هاى مخصوصى

چسبانده مى شونـد که یا رنگى بوده و یا این که بعـد از چسباندن توسط لاک هاى مختلفى به دلخواه رنگ مى شوند، ناخن هاى مصنوعى ( ورقه هاى پلاستیکى ) معمولاً سه ، چهار روز

بیشتـر نبـاید باقى بمانند زیرا اولاً برخورد با مواد شوینده و مواد شیمیایى سبب جدا شدن آنها مى شود و ثانیاً تبخیـر ترکیبـات ناخن موجب جدا شدن آنها مى شود که در صورت باقى

ماندن صدماتى را براى ناخن ها به وجود مى آورد .
وى مى گویـد : ناخن هاى مصنوعى به دو فرم کاشته مى شونـد ؛ در ابـتـدا مانند پر کردن دندان توسط وسیله اى دور حاشیه ناخن

قرار مى گیرند و محکم مى شوند و در این صورت صفحه ناخن کاملاً صـاف شـده و بـه اصطلاح حـاشیــه نـاخـن ها مانـیـکـور مـى شـونـد و بـا مـوادى که حـاوى فایبرگلاس است آن ناحیه را پر

مى کنند و بـه انـدازه دلخـواه در مى آورند . همچـنـیـن به دلیل این که ناخن دائماً در حال رشد است بعد از مدتی باعث به وجود آمدن فاصله بین ناخن اصلى و ناخن کاشتـه شده مى شود

که مرتباً بایـد تـعـویض شـود تـا فـرم آن بـه صورت درستى حفظ شود .

وى معتقد است : ناخن هاى مصنوعى به دلیل این که روى ناخـن طبیـعـى گـذاشتـه مى شـونـد توسط

چسب هاى خاصى محکم مى شونـد . ایـن ناخن ها دائماً باید تعویض شوند که همین امر مى تواند باعث دردناک شدن ناخن ها شـود و حتى باقى مانـدن آنها روى ناخن باعث جدا شدن

ناخن ها می شود .

وى درباره عوارض اینگونه ناخن ها و کاشت آنها مى گوید: درماتیت (اگزماى تماسى) که به دلیل تحـریـک و آلرژی در پـوست دور ناخـن و در قسمت هاى

مختـلـف بدن ایجاد مى شود از مهمتـریـن عوارضى است که در اثر استفاده از ناخن ها به وجود مى آیـد ؛ همچنـیـن براساس گزارشات بـه دست آمـده افـراد آرایـشگـرى که کار کاشـت

نـاخـن را انجام مى دهـنـد بـه علت آزاد شدن سم سیانید و بخار ناشى از آن دچار مسمومیت مى شوند .

 وى مى گویـد : همچنـیـن در اثـر استفاده از ایـن ناخن ها

انیکولایزیـس که در واقع کندگى لبه آزاد ناخن از بستر است ایجاد مى شود، ناصافى، تغیـیـر ناخن ، خط خط شدن آن ، شکنندگى و خرد شدن ناخن نـیـز در اثـر استفاده از ناخن هاى

مصنوعى بـه وجـود مى آیـد ؛ حتى بعضـى از مواقع ناخن به طور کامل از بیـن مى رود و تغیـیـراتى در رنگ ناخن ها به وجود مى آید . التهاب حاشیـه ناخن ، و بروز عفونت هاى معمولى یا

قارچى نیز از دیگر عوارض آن است .

دکتر «داود مسعودى» متخصص پوست و مو نیز معتقد است : اصولاً ناخن هاى مصنوعى به دلیل ایـن که به ناخن ها زیـبـایـى و تنوع می دهد

و عیـوب ناخن هاى بیـمار و تغییر شکل داده شده را مى پوشاند مورد تقاضاى زنان قرار مى گیرد .

بـراى چسبانـدن ناخن از حلال هاى مختلفى استفاده مى شود بنابـرایـن به

دلیـل حل شدن لایه محافظ ناخن در ناخن مصنوعى،ناخن ها استحکام خود را از دست مى دهند و حالت نرمى شکل پیدا مى کنند و آسیب پذیرتـر مى شوند و میکروب ها خصوصاً عفونت

هاى قارچى به راحتى وارد لایه زیرین ناخ می شوند .
وى مى گویـد : ناخن هاى مصنوعى به چـنـد حالت در بازار موجود است و مورد استفاده خانم ها قرار مى گیرد . بعضى از آنها که

به شکل آماده موجودند ، روى ناخن ریختـه شده و سپس شکل مى گیرند، این نوع از ناخن هاى مصنوعى بى رنگ هستند و افراد بنا به دلخواه خود مى توانند از انواع لاک براى زیباتر کردن

آنها استفاده کنند و نیاز به چسب ندارند .
وى مى گویـد : ناخن هاى مصنـوعى که تـوسط چسب هاى مـخصـوص روى ناخن قـرار مى گیـرد بـاعـث بـروز عوارضى همچـون انواع آلرژى

هاى پوستـى مى شـود که بـا عوارض قرمزى ، التهاب ، پوسته ریزى و خارش ظاهر مى شوند ؛ همین بعضى از انواع این نوع از ناخن ها ممکن است پس از چند بار استفاده حساسیتـى

در فـرد ایجاد نـکنـد ولى پس از استفاده مکرر ایـن حساسیت ها بروز مى کند که در این صورت ناخن دچار آسیب و تغیـیـر شکل مى شود ؛ همچنیـن در ایـن موارد صفحه ناخن تغییر رنگ

مى دهد که ایـن مسئله به صورت موقـت و گاهى طولانى مدت روى ناخن تظاهر مى کند.
 وى معتقد است ، آلرژى به چسب هایى که براى قرار گرفتن ناخن هاى مصنوعى

روى ناخن مورد استفاده قرار مى گیـرد در زنان بیشتر مشاهده مى شود . در صورت بروزعوارض مذکور ، خانم ها باید از داروهاى ضد حساسیـت که اکثـراً کورتـون هاى موضعى هستـنـد

بـراى بـهبـودى استفاده نمایند .

دکتر « غلامحسین غفارپور » متخصص پوست و مو معتقـد است چسب هایـى که براى استحکام ناخنهاى مصنوعى به کار می رونـد بعـد از مدت

ها باعث عوارضى براى مصرف کنندگان می شود که از این عوارض مى توان به خالى شدن ناخن هاى طبیعى، سوراخ شدن ، چروکیده و شکننده و بد رنگ شدن آنها اشاره کرد که امکان

باقى ماندن آن تا آخر عمر روى ناخن فرد وجود دارد . البته بایـد گفت این عوارض در افراد بـه صورت متفاوت بـروز مى کند .

« لیلا روانبخش » آرایشگر معتـقـد است : در صورتـى که

عمل کاشت ناخـن بـه طور بهداشتى و مناسب انجام نشود عفونـت هاى قارچى را در افراد افزایش مى دهـد و همچنیـن به دلیل این که پـوست کناره ناخن در بعضى از مواقع دچار

خونـریـزى مى شود و ابـزار کار را آلوده مى کنـد ، در صـورت عدم رعایـت بهداشـت ، احتمال انـتـقـال بـیـماری هاى ویـروسى همچون ایـدز و هپاتیـت را افزایش مى دهد .

 

وى مى گوید : ناخن هاى مصنوعى بـه خودى خود باعث عوارض نمى شـود بلکه چسب آن باعث نرسیدن هـوا به ناخن ها می شود و به مـرور زمان ناخن ها از حالت طبـیـعى خـود خارج و

خشک مى شوند و حتى رنگ آنها به صورت نارنجى کمرنگ در مى آید .

«عاطفه محمودى» کارشناس بهداشت پوست نیز معتقد است : در زنانى که از مانیکـور و کاشت ناخن

براى زیباتر جلوه دادن ناخن ها استفاده مى کنند التهاب پوست دور ناخن افزایش مى یابد.
وى مى گوید : بـراى چسباندن ناخن از حلال هاى مختلفى استفاده مى شود بنـابـرایـن

بـه دلیل حل شدن لایـه محافظ ناخـن در ناخن مصنـوعـى ، ناخن ها استحکام خود را از دست مى دهند و حالت نـرمى شکل پـیـدا مى کنند و آسیـب پـذیـرتـر مى شونـد و میکروب ها

خصوصاً عفونت هاى قارچى بـه راحتى وارد لایه زیـریـن ناخن مى شود . همچنـیـن بـراى تـرمیـم ناخن از مواد ضد قارچ استفاده مى شود ، که متأسفانه باعث سوزش پوست کنار ناخن

مى شود.
وى معـتـقـد است : زنانى که بـراى زیـبـا شدن ناخن هاى خود از مانیکور و کاشت ناخن استفاده مى کنند در صورت خون آلود شدن دست و آلوده شدن قیچى و وسایل

مورد استفاده باید رعایت احتیاط و مسائل بهداشتى را بکنند زیرا استفاده از این وسایل آلوده مى تواند عفونت هاى ایدز و هپاتیت را به فرد دیگرى انتقال دهد .
 محمودی

تـوضیـح می دهـد : ناخن از چنـد قسمت تشکیل شده است ، ماتریکس که باعث رشد ناخن ها مى شود ؛ صفحـه ناخن که سلول هاى آن شاخى شده و به حالت ضخیم در مى آید ؛

فیتیکول ، لایه نازکى که روى ناخن قرار مى گیرد ؛بستـر ناخن که زیر صفحه ناخن قرار مى گیرد و باعث چسبیدن ناخن به سطح زیـریـن مى شود ؛ هلال ناخن ؛ شیار ناخن که قابل رؤیت

نیست ؛ زیـر ناخـن ( قسمتى از پـوست که زیر لبه آزاد ناخن قـرار گرفـتـه و از بـروز عفـونـت بـه داخل ناخن جلوگیرى مى کند ) .

بـنـابـرایـن ناخن ها در اثر تغییرات طبیعى و

غیـرطبیعـى ، بیماری هاى پوستى و دیگر بیماری هاى داخلى سیستم ایمنى ماننـد بیمارى هاى دریچه قلب ، ریـه ، صدف (پسوریازیس) ، عروقى باعث تغیـیـر شکل ناخن مى شونـد و در

ایـن حالت آنها بـه شکل چخماقى و فـرو رفتـه ، انحنـا یافـتـه ، ضخیم شده ، شیار شیار شده ، در می آیـنـد و لکه هاى رنگى روى ناخن ایجاد مى شوند .

iranew
iranew@gmail.com

3 thoughts on “ناخن های مصنوعی و عوارض و مضرات آن”

  1. سلام
    ممنون از این همه اطلاعات ترسناکت
    آخه من تازگی ناخن کاشتم حالا حتماَ شب کابوس میبینم.
    ولی جدا از شوخی خیلی مطالب خوب و جالبی بود.
    مرسی بای

  2. سلام محمدجان مطالب وبلاگت عالی عالیه .لطفابرام آموزش کامل روشهای کاشت ناخن روبذار.هرچی تواینترنت گشتم پیدانکرم .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *