فرهنگ لغت Webster واژه هیپنوتیزم را اینگونه توصیف می کند: حـالـتـی است مشابه خواب که توسط کسی القا شده باشد و تلقیناتش بسادگی و بدون مقاومت توسط فرد پذیرفته میگردد. اگر چه کارشناسان معتقدند هیپنوتیزم بیشتر نوعی خیالبافی است تا یک خواب.
هنگام هیپنوتیزم شما همواره هوشیار هستید و تنها به محرکات بیرونی واکنش نشان می دهید. این اسـاسا مشابه زمانی است که در حال مطالعه یـک کتـاب مـهم و جـذاب هستید. شما حقیقتا” نمیتوانید به چیز دیگری جز موضوع آن کتاب فکرکنید. تمام توجه شما متمرکز خواهد ماند تا زمانی که وضعیت حس آگاهیتان تغییر کند.
هیپنوتیزم چگونه عمل می کند؟
برای رساندن به این حالت، فرد هیپنوتیزم کننده شما را وادار به تمرکز بروی صدای خود و یا یک شیء میکند. چیزیکـه در مـرحله بعد رخ میدهید اینست که ذهن آگاه و هوشیار شما فعالیتش در روند تفکر کاهش می یابد زیرا عمیقا آرامش ذهن پیدا کـرده ایـد. ایـن موضوع سبب میشود ذهن ناخوداگاه شما در دسترس او قرار گیرد.
هنگامیکه هیپنوتیزم میشویـد، بـیـشتر مستعد پذیرش تلقینات در خصوص اینکه چگونه احساس کرده، رفتار نموده و بیاندیشید، خواهید شد. زمانی که فرد هیپنوتیزم کننده با شما سخن میگوید، ذهن ناخـوداگاه شما با مقاومت کمتری تلقینات را می پـذیـرد. این دقیقا مانند حالتی است که فرد هیپنوتیزم کننده مستقیما با شخص تصمیم گیرنده در اداره و نه یک کارمند جزء صحبت میکند.
اقسام هیپنوتیزم
از نقطه نـظر علمی هیـپنوتیزم به سه گونه عمده تقسیم میگردد: تلقینی، پسرفتی و تحـلـیـلی. هـر کــدام از این اقسام توسط متخصصین علم هیپنوتیزم مورد استفاده قرار میگیرند.
تلقین درمانی زمانی است که به فرد تلـقـیـنات سـاده ای القا می شـود تـا طـرز فـکر، احساس و کردار وی را تغییر دهند تا اینگونه مشکل او را رفع کنند. هیــپنوتیزم کنندهای نمایشهای سرگرمی نیز در اینگروه قرار می گیرند. هر چند که در آن کار جـنـبـه درمـانی مطرح نمی باشد.
در پسرفت درمانی فرد هدایت می شـود تا خـاطـرات گذشته خود را بیاد بیاورد، تا وی بهتر بتواند به علت مشکلاتی که اکنون از آنها رنج می برد، پی ببرد.
سرانجام در تـحـلیـل درمانی متخصص می کوشد ذهن ناخودآگاه فرد را تحـلیـل کند تا متوجه مشکل آن گردد.
آیا شما می توانید هیپنوتیزم شوید؟
از نقطه نظر تئوری، هـیـپـنوتـیزم بـروی هـمـه افـراد انـجـام شـدنـی اسـت. بـا ایـن وجود استثناهایی وجوددارند.متخصصین کشف کرده اند که هیپنوتیزم کودکان خردسـال، افراد مـسـت و اشـخـاص دارای بـهـره هـوشـی بـسیـار پایین، عملا” غیر ممکن است. مضاف بر اینکه ناتوانی در تمرکز کامل میتواند هیپنوتیزم شدن را برای فرد غیر میسر سازد.
برای هیپنوتیزم شدن سه پیش نیاز اساسی وجود دارد:
باید خواهان و راغب به هیپنوتیزم شدن باشید
باید به اینکه هیپنوتیزم بروی شما قابل انجام است باور داشته باشید
باید قادر باشید آرام شده و تمدد اعصاب پیدا کنید
هیپنوتیزم هنگامی به بهترین صورت عمل می کنـد کـه شما شدیدا” بـرانگیـخـتـه شده باشید و هیپنوتیزم کننده از مشکل خاص شما که برای کمک به او مراجعه کرده اید آگاه باشد.
این تصـور کـه افـراد شـکاک بـه هیـپـنوتـیـزم و یا دارای اراده قوی قادر به هیپنوتیزم شدن نمیباشند واهی و غیر واقعی است. درحقیقت متخصصین بر این باورند که چنین افرادی کاندیدهای بسیار مناسبی برای هیپنوتیزم شدن هستند.هرچند که فرد میبایست خود مایل به همکاری باشد.
تلقینات پس از هیپنوتیزم
تلقیناتی که شما را هدایت می کند تا اینکه باورشان نمایید، مـی تـواند تـوسـط صدای فرد، کلمات، حرکات، اصوات خاص و حتی یک رایحه خاص آغاز گردد. با وجود این میتواند شستشوی مغزی طـولانـی مـدتـی بـرای شـما ایجاد کنـد. بــرای مثــال هــرگـاه کــلمـه “کاستینوپل” را می شنوید اقدام به سرقت منازل میکنید. هـمـاننـد شخصیت وودی آلن در فیلم نفرین عقرب.
با این وجود،تلقین درمانی بطور کلی پیرامون تغییر رفتار شما در آینده میباشد. در حین این نوع هیپنوتیزم به شما تلقیناتی داده میشود که درآینده میبایست اجرا گردند. برای مثال چنانکه شما تلاش میکنید کشیدن سیگار را ترک کنید، به شـما القا میگردد هرگاه هوس سیگار کشیدن کردید، در شما احسـاس اشتـیـاق به دویــدن و یـا چـیـزی مشابه آن پیدا خواهد شود.
اینها تلقینات پس ازهیپنوتیزم نامیده میشوند. شما دیگر تحت هیپنوتیزم نخـواهیـد بود اما تلقینات به کار خود ادامه خواهند داد. ایـن بـا کنترل فکر تفاوت دارد که در آن تاثیر یک جلسه هیپنوتیزم درمانی تنها برای مدت تقریبی چندین ساعت تا دوهفته ادامه خواهد یافت.
این گونه تلقینات بمنظور اینکه بتوانند تاثیر مفید طولانی مدت داشته باشند، نیاز دارند تا در یـک دوره چـنـد جـلسـه ای تقویت گردند. همچنین هیپنوتیزم درمانهای مجرب برای شما مطالب خواندنی و CD های صوتی تدارک می بینند تا هر روز خودتان شـخـصـا” بـه تقویت تلقینات بپردازید.
آیا هیپنوتیزم خطری ندارد؟
بزرگترین ترس و واهمه در رابطه با هیپتوتیزم این است که شما را وادار بـه انـجام اعمال پست و غیر اخلاقی نماید. اطـمینان داشته باشید شما را نمیـتـوان وادار به انجام کاری گردانید که در حالت عادی انجامش نمی دهید.
بیاد داشته باشید این ذهن ناخودآگاه شما می بـاشـد کـه در حـیـن هـیـپـنـوتـیزم مورد درخواست و مخاطب قرار میگیرد و از آن جایی که اخلاقیات شما درآن جای گرفته، شما کاملا از انجام عملی بر خلاف اراده خود مصون میباشید. تنها زمانی هیپنوتیزم خطرناک میباشد که فرد تحت تاثیر الکل و مست باشد.
هیپنوتیزم برای چیست؟
قبلا اشاره کردیم که هـیپـنـوتیزم می تواند در درمانهای روانشناسی مورد استفاده قرارگیرد. اما موارد استفاده کاربردی دیگری نیز دارد که شامل:
تغییرعادات غلط چون پرخوری و استعمال دخانیات
برطرف کردن ترسهای مفرط
کاهش استرس اضطراب و ترس
درمان آسم
التیام بیماریهای پوستی
درمان سردردهای میگرن
کاهش عوارض شیمی درمانی
کنترل خونریزی در جراحی ها و اعمال دندانپزشکی
کنترل فشار خون
بهبود سیستم ایمنی بدن
به عنوان یک اصل، هیپنوتیزم همراه با دیگر درمانها مورد استفاده قرار میگیرد و نه لزوما بطور انفرادی.
یافتن متخصص
هیپنوتیزم زمانی کاربردی وسیع دارد که فقط توسط سازمانهای معتبر انـجـام پذیـرد. در واقع انجام عمل هیپنوتیزم در اکثر کشورها کنترل قانونی نمی گردند. اسـاسا دو دسته وجود دارند که به حرفه هیپنوتیزم به مفهوم درمانی آن مشغول هستند.
نخـسـت متـخـصـصیـن عـلوم پزشکی مجاز، پزشکان، روانشناسان، کارشناسان علوم اجتماعی و روانپزشکان. روی هم رفته ایـن افـراد عـلاوه بـر تـحـصـیـلات دانـشگاهیشان آموزش تخصصی دیده اند تا قادر به انجام عمل هیپنوتیزم گردند.
دوم هیپنوتیزم کنندگان گواهی نامه دار غیـر متـخصص. ایـن افـراد متـخـصـص پـزشـکـی نمیباشند اما دوره آموزشی ۲۰۰ ساعته هیپنوتیزم را بپایان رسانیده اند.
هیپنوتیزم شدن
در هنگام انتخاب متخصص مناسب بـرای خـودتان، بهترین راه پرسش از شخصی است که شما به پیشنهادش اعتماد دارید. شما همچنین می تـوانـیـد بـا اتـحادیه هیپنوتیزم کنندگان ملی واقع در سایت http://www.ngh.net/ و یا هیئت ملی هیپنوتیزم درمانهای بالینی مجاز واقع در سایت http://www.natboard.com/ مشورت کنـیـد.
هـنـگامـیکـه شما فردی را یافتید از آنان راجع به اینکه چه آموزشهایی را فرا گرفته اند و چه مدت است که در حـال انـجـام دادنـش هـستند، و ایـنکه وابسته به کدام سازمان و انجمن متخصصین میباشند، سوال کنید.
برای یک جـلـسه یـک ساعته، انتظار پرداخت مبلغی در حدود سی هزار تومان را داشته باشید. هر چند این احتمال وجود دارد پیشنهاد چندین جلسه ای گروهی به شما شود که از لـحـاظ اقـتـصادی بـه صـرفه میباشد زیرا تعداد جلسات مورد نیاز بسته به مشکلی است که شما سعی در رفع آن دارید.
در یک جلسه هیپنوتیزم عادی، نیمی از زمان صرف مشاوره و آموزش در خصوص رویداد اصلی و نیمه دوم شامل القاء هیپنوتیزم می شود.
پرسشهای متداول در خصوص هیپنوتیزم
۱- آیا هیپنوتیزم عوارض زیانبار بلند مدت دارد؟  خیر. هیپنوتیزم برعکس برای بهبودی تندرستی شما در بلند مدت میباشد. درهرصورت سابقه پزشکی خود را با هیپنوتیزم کننده در میان بگذارید تا مـطمئـن شـوید یـک کاندید ایده آل می باشـید. همچنین اگر شما زمینه تفکرات توهم آمـیز دارید و یا از الکل و مواد مخدر استفاده می کنید، امکان خطر وجود خواهد داشت.
هنگامی که شما از حالت خلسه خارج میگردیید ممکن است اندکی احساس گیجی و و سردرگمی کنید امـا هیچـگاه ایـن حالـت زیاد بطول نخواهد انجامید. احساس اضطراب پس از آن معمولا نشانه اثر بخشی درمانی می باشد. با ایـن حـال بـا هیپنوتیزم کننده خود در خصوص آن صحبت کنید.
۲- آیا میتوان تا مدت نامحدود تحت تاثیرهیپنوتیزم باقی ماند؟ هر شخصی که فیلمهایی نظیر Office Space را دیده باشد در ایـن فکر اسـت کـه هرگاه هیپنوتیزم کننده در حین هیپنـوتـیـزم فـرد ناگـهان بمیرد چه اتفاقی رخ خواهد داد. نگران نباشید، شما قادر خواهید بود به تنهایی از حالت خلسه خود خارج گردید.
یا برای چند دقیقه به خواب فرو خواهید رفت وبطور طبیعی بیدار خواهید شد و یا متوجه آن می شوید که کسی با شما سخن نمیگوید و با یک احساس طراوت چشمان خود را باز می کنید.
۳- آیا میتوان در هر زمان از آن حالت خارج شد؟ همانـطـور کـه قـبـلا بـحث شد هیپنوتیزم می باید از طرف شما و با میل داوطلبانه حس ناخودآگاه صورت گیرد. بنابراین ضمیر ناخودآگاه شما همـواره تـحت کنترت می بـاشـد و هرگاه موضوعی را ناراحتتان کند، قطعا امکان خواهد داد از آن حالت خارج شوید.
۴- آیا میتوان حالت خلسه را بعدا به خاطر آورید؟  هر اندازه جلسه هیپنوتیزم عمیقتر باشد به خاطر آوردن لحظات هنگام هیپنوتیزم کمتر خواهد بود. و این ضمیر ناخودآگاه خود شماست که می گـویـد بـه چـه انـدازه هیپنوتیزم عمیق باشد. اکثر افراد قادر هستند حداقل لحظاتی را به خاطر بیاورند.
احساس خواب آلودگی میکنید…
اعـتبار هیـپـنوتـیـزم بعنوان یک ابزار درمانی قابل اطمینان همواره مورد بحث دانشمندان بوده است. اما هزاران مشتری خوشنود نمیتواند بی سبب و غیر واقعی باشد.میتواند؟ اگر اعتقاد دارید که هیپنوتیزم برای شما مناسب میباشد بهترین تـوصیه در این نظر این است که با توقعات و انتظارات معقول و اندک به آن مبادرت ورزید.

iranew
iranew@gmail.com

4 thoughts on “هیپنوتیزم چیست؟”

  1. سلام ممنون از مطلبتون وبلاگ من هم هیپنوتراپی هستش یعنی کاربرد هیپنوتیزم در محدوده اختلالات پزشکی و روانشناسیhttp://hypnotherapy.blogfa.com

  2. سلام دوست عزیز
    دست شما درد نکند خیلی عالی بود ممنون میشوم اگه در مورد دو تاسایتی که نوشته بودی توضیح بدی چون کاملا انگلیسی هستند متخصص طب سوزنی و هیپنوتیزم عالی در خوزستان سراغ ندارید؟

  3. سلام.
    خیلی عالی بود من مدتها بو که دنبال همچین مطلبی میگشتم ولی پیداش نمی کردم . امیدوارم همیشه موفق باشی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *